Dünýädäki iň uly 10 gurluşyk materiallary kompaniýasy

Keramatly Gobain

Saint Gobain dünýädäki iň uly gurluşyk materiallary kompaniýasydyr.Düýbi merkezi Pari Parisde, Fransiýada ýerleşýän Saint Gobain gurluşyk, transport, infrastruktura we dürli önümçilik goşundylary üçin materiallary we çözgütleri dizaýn edýär, öndürýär we üpjün edýär.“Saint-Gobain” birnäçe öňdebaryjy gurluşyk we gurluşyk materiallary markalary arkaly işleýär, şol sanda “Saint-Gobain Glass”, “Saint-Gobain Performance Plastics”, Weber, Iňlis Gips, Glassolutions, Gyproc, Artex, Isover, CTD, Jewson, Ecophon, Pasquill we PAM.2019-njy ýylda Saint Gobain umumy satuwy 49,3 milliard dollar boldy.

Lafarge Holcim

LafargeHolcim, Şweýsariýanyň Jona şäherinde ýerleşýän gurluşyk materiallaryny öndüriji we gurluşyk çözgütlerini üpjün ediji.“LafargeHolcim” dört esasy iş segmenti arkaly işleýär: Sement, Agregatlar, Taýýar garyndy beton we çözgütler we önümler.“LafargeHolcim” 70-den gowrak ýurtda 70,000-den gowrak işgäri işleýär we ösýän we ösen bazarlaryň arasynda deň derejede deňagramly portfeli bar.

CEMEX

Cemex merkezi Meksikanyň San Pedro şäherinde ýerleşýän Meksikanyň köpmilletli gurluşyk materiallary kompaniýasydyr.Kompaniýa sement, taýýar beton we agregatlary öndürmekde we satmakda ýöriteleşendir.CEMEX häzirki wagtda dünýäniň 50-den gowrak ýurdunda 66 sement zawody, 2000 taýýar beton desgasy, 400 karýer, 260 paýlaýyş merkezi we 80 deňiz terminaly arkaly işleýär we bu dünýädäki iň uly 10 gurluşyk materiallary kompaniýasynyň hataryna girýär.

Hytaý milli gurluşyk material kompaniýasy

Hytaýyň milli gurluşyk materialy, esasan sement, ýeňil gurluşyk materiallary, aýna süýüm we süýümli demir plastmassa önümleri we in engineeringenerçilik hyzmatlary bilen meşgullanýan Pekinde ýerleşýän köpçülikleýin söwda kompaniýasydyr.Dünýädäki iň uly sement we gips tagta öndürijilerinden biridir.Şeýle hem Aziýanyň iň uly aýna süýüm öndürijisidir.Şereketiň umumy baýlygy ABŞ-nyň 65 milliard dollaryndan, sement önümçiliginiň kuwwaty 521 million tonna, garyşyk önümçilik kuwwaty 460 million inedördül metr, gips tagtasynyň önümçilik kuwwaty 2,47 milliard inedördül metr, aýna süýüm öndürmek kuwwaty 2,5 million tonna.

Heidelberg sement

Heidelberg sement, Germaniýanyň Heidelberg şäherinde ýerleşýän dünýädäki iň uly gurluşyk materiallary kompaniýalarynyň biridir.Kompaniýa, agregatlar, sement we taýýar beton üçin dünýäde iň köp üpjün edijileriň biri hökmünde tanalýar.Häzirki wagtda “HeidelbergCement” -iň bäş yklymyň 50-den gowrak ýurdunda 3000-den gowrak önümçilik meýdançasynda 55,000 töweregi işgäri işleýär.

Knauf

Knauf Gips KG, Germaniýanyň Iphofen şäherinde ýerleşýän dünýäde öňdebaryjy gurluşyk materiallary kompaniýasydyr.Onuň esasy önümlerine guradyjy desgalar üçin gurluşyk materiallary, gips tagtasy, sement tagtalary, mineral süýümli akustiki tagtalar, içerki gips we sement esasly daşarky gips we izolýasiýa materiallary, aýna ýüň, daş ýüň we beýleki izolýasiýa materiallary üçin gipsli gury minomlar girýär.Kompaniýa dünýäde 26,500-den gowrak adam işleýär.

BaoWu

Baowu ady bilen hem tanalýan China Baowu Steel Group Corp. Ltd., merkezi Hytaýyň Şanhaý şäherinde ýerleşýän iň uly demir we polat öndürýän kompaniýalaryň biridir.Polat, tekiz polat önümleri, uzyn polat önümleri, sim önümleri, plitalary bolan esasy teklipleri bolan dünýädäki iň uly gurluşyk we gurluşyk materiallary kompaniýalarynyň biridir.Şeýle hem, dünýä gurluşyk we gurluşyk pudagy üçin uglerod polat, ýörite polat we poslamaýan polat premium önümleri bilen dünýäde öňdebaryjy üpjün ediji.

Arcelor Mittal

ArcelorMittal, Lýuksemburg şäherinde ýerleşýän polat öndürýän başga bir korporasiýa.“ArcelorMittal” ýylda 56,8 milliard dollar girdeji gazanýar we ýylda 90 million tonnadan gowrak çig polat öndürýär.Global gurluşyk pudagynda ýokary hilli polat bilen üpjün ediji.Esasy gurluşyk materiallary önümlerine uzyn we tekiz polat, awtoulag polat, turba önümleri, gurluşyk we gurluşyk maksatlary üçin ýokary güýçli polat girýär.

USG

USG korporasiýasy ABŞ-nyň Çikagoda ýerleşýän dünýäde gurluşyk materiallary kompaniýalarynyň biridir.Guradyjy we bilelikdäki birleşmäni dünýäde öňdebaryjy üpjün ediji.Şeýle hem bu kompaniýa ABŞ-da diwar tagtasy bilen üpjün ediji we Demirgazyk Amerikadaky gips önümlerini iň uly öndüriji.Onuň esasy gurluşyk we gurluşyk materiallary diwarlary, potoloklary, pollary, örtük we üçek önümlerini öz içine alýar.

CSR

CSR Limited Awstraliýada gurluşyk materiallary kompaniýasy bolup, gips, kerpiç, izolýasiýa we alýumin önümlerini öndürmäge ýöriteleşendir.Şeýle hem kompaniýa süýümli sement örtükleri, gazlandyrylan beton önümleri, kerpiç we aýna öndürýär.CSR Awstraliýada we Täze Zelandiýada AFS, Bredford, Himmel, CEMINTEL, GYPROCK, hebel we başgalar ýaly birnäçe öňdebaryjy gurluşyk önümleri markalarynyň üsti bilen işleýär. 2020-nji ýyla çenli dünýädäki iň uly 10 gurluşyk materiallary kompaniýasynyň biridir.


Iş wagty: Awgust-23-2022