DÖWLET STELI ÜÇIN FUNKASI .A

DÖWLET STELI ÜÇIN FUNKASI .A
Polat palta listleri pollary we üçek listlerini goldamaga ukyply tekiz ýüzler ýa-da platformalar bolup, bina gurluşynyň daşky ýa-da içki bölegine birikdirilen.Bu listler, ýüküň dogry paýlanmagy bilen binanyň gurluşlaryna üçegiň konsentrirlenen ýükleme täsirini azaltmakda örän peýdalydyr.Bu listleri öndürmek üçin esasy material hökmünde polat, alýumin ýa-da garyndy ulanýarys.Adaty üçekde we polda bezemek gyrkyjy güýçleri geçirmäge mümkinçilik berýär we üçegiň dogry gurluşyny saklamaga kömek edýär.Bezeg, syzmakdan, UV şöhlelerinden we döwülmeginden dogry üçek howpsuzlygy üçin ajaýyp goldawdyr.

GÖRNÜŞ sahypasynyň aýratynlyklary

Polat paluba köp gatly binalar, senagat meýdançalary, söwda merkezleri we ammarlar üçin täsirli we tygşytly alternatiwadyr.

Polat palta betonyň galyňlygyny we berkitmek üçin çykdajylary azaldýar.Polat paluba adaty ýapykdan has güýçlidir Adaty ýapyklyk bilen deňeşdirilende gurmak aňsat we has çalt.Gurluşyk wagtynda dyknyşyksyz meýdany üpjün edýär we paralel işler üçin boş ýer berýär, bu islendik taslamanyň wagtyny dolandyrmaga kömek edýär.

Polat paluba beton we polat sarp edişini tygşytlaýanlygy sebäpli taslama çykdajylaryny azaldýar. Paluba profil sahypasy has ýokary poslama garşylygy üpjün edýän we uzak ömri üpjün edýän sink örtükli we öňünden örtülen polatdan hödürlenýär.Polat paluba ýapyk we ýapyk tagtalary we beýleki reklamalary ýok edýär we RCC polunyň aşagynda işlemek üçin açyk ýer berýär.Tata polat telewizor-komflor kompozisiýasy_CF51


Iş wagty: 29-2022-nji sentýabr