Habarlar

 • Binanyň estetikasyny reňkli polat plitalar bilen ýokarlandyryň

  Giriş: Kompaniýamyzy profilli polat plitalary öndüriji hökmünde tanatmak bilen buýsanýan blogymyza hoş geldiňiz.Gurluşyk materiallaryny öndürmekde on ýyldan gowrak tejribe toplap, müşderimiziň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli önümleri bermäge borçlanýarys ...
  Koprak oka
 • YX51-342-1025: Iň soňky pol göteriji plastinka

  Ygtybarly we täsirli pol göteriji plastinka gözleýän bolsaňyz, YX51-342-1025-den başga bir zat gözlemäň.Bu tabak görnüşi, gurluşyk materiallaryny öndürmekde 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan iri göwrümli polat plastinka öndürijisi kompaniýamyzyň önümidir.Gündelik önümimiz 500 ...
  Koprak oka
 • Osedapyk pol plitalary we galvanizli pol podşipnikleri bilen binanyň durnuklylygyny ýokarlandyrmak

  Uly göwrümli polat plastinka öndürijisi hökmünde kompaniýamyz on ýyldan gowrak wagt bäri ýokary hilli gurluşyk materiallary bilen üpjün edýär.Gündelik önümimiz 5000 inedördül metre ýetýär we dürli galvanizli pol goldaw plitalaryny, demir trubkany goldaýan platany öndürmekde ýöriteleşýäris ...
  Koprak oka
 • Hytaýdan reňkli polat plastinka

  Dam örtügi materialy hökmünde reňkli polat gasynlanan üçek paneli örtük, berkligi we estetikasy üçin gurluşyk pudagynda giňden ulanylýar.Bu listler ýokary hilli PPGI polatdan ýasalan we berkligini we ýylylyga garşylygyny ýokarlandyrmak üçin gorag gatlagy bilen örtülendir.Iň täze goşundy ...
  Koprak oka
 • YXB51-305-915 profilli polat plastinka açylýan poluň peýdalary

  Uly göwrümli polat öndürijisi hökmünde kompaniýamyz 10 ýyldan gowrak wagt bäri gurluşyk materiallaryny öndürýär, gündelik önümçiligi 5000 inedördül metre çenli.Biziň teklibimizde galvanizli pol goldaw panelleri, polat truss pol goldaw panelleri we öňünden boýalan polat profilli paneller bar ...
  Koprak oka
 • Reňkli polat

  Soňky döwürde dünýä gurluşyk bazarynyň ösmegi sebäpli reňkli polat plitalara bolan isleg ýylsaýyn artýar.Senagat seljerijileriniň pikiriçe, reňkli polat plastinka bazary ýakyn ýyllarda güýçli ösüş tendensiýasyny saklar.Alýumin-sink diýlip hem atlandyrylýan reňkli polat plastinka ...
  Koprak oka
 • Poluň aşagy

  Gat göteriji plastinka profilli polat plastinka, polatdan ýasalan plastinka we hünärmenler tarapyndan polat pol göteriji plastinka diýilýär.Emma iň irki ady basma maşyn tarapyndan emele gelen polat plitalaryň umumy ady bolan profilli polat plastinka diýilýär.Düşegi plastinka p ...
  Koprak oka
 • Reňkli polat plastinka näme

  Reňkli polat plastinka näme? Reňkli polat plastinka näme?Reňkli polat plastinka, ýagny reňkli polat plastinka, adatça reňkli polat plastinka diýlip atlandyrylýan, sowuk togalanan polat plastinka, elektro galvanizli polat plastinka, gyzgyn galvanizli polat plastinka ýa-da alýumin sink örtükli polat plastinka ...
  Koprak oka
 • Düşegi plastinanyň adaty gurluşdan artykmaçlyklary näme?

  Dizaýn düşünjesiniň we in engineeringenerçilik gurluşyk derejesiniň ösmegi bilen pol rulman plastinkasynyň ulanylmagy has meşhur bolýar we gurluşyk modelleri we gurluşyk funksiýalaryna bolan talaplar barha diwersifikasiýalaşýar.Konstruktiw öndürýärmi ...
  Koprak oka
 • GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞI OF ÜSTÜNLIKLERI WE ZY .ANLARY

  Bezeg listleriniň artykmaçlyklary: Bezeg sahypasynyň ýeňil hili bar, şonuň üçin plita guýmak üçin hiç hili resminama ýa-da goldaw teklibi talap edilmeýär.Gurluşyň agramy, dartyş güýçlendiriji häsiýeti sebäpli azalýar, sebäbi polat profil hökmünde berkidiji poladyň mukdaryny 20% azaldýar.Paluba w ...
  Koprak oka
 • DÖWLET STELI ÜÇIN FUNKASI .A

  DÖWLET STELI ÜÇIN FUNKASI .A

  DÖWÜR STELI ÜÇIN FUNKASI Polat polat polotno pollar we pol örtüklerini goldamaga ukyply tekiz ýüzler ýa-da platformalar bolup, bina gurluşynyň daşky ýa-da içki bölegine birikdirilen.Bu listler üçegiň konsentrirlenen ýükleme täsirini azaltmakda gaty peýdaly ...
  Koprak oka
 • Global gurluşyk materiallary geljegiň tendensiýalary

  Global gurluşyk materiallary geljegiň tendensiýalary

  Täze tehnologiýalaryň we materiallaryň barha artmagy soňky ýyllarda gurluşyk materiallary bazaryndaky esasy tendensiýalaryň birine öwrüldi.Dünýädäki iň uly gurluşyk materiallary kompaniýalary täze materiallar we taýýarlanan modully gurluşyk hödürläp başladylar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2