Global gurluşyk materiallary geljegiň tendensiýalary

Täze tehnologiýalaryň we materiallaryň barha artmagy soňky ýyllarda gurluşyk materiallary bazaryndaky esasy tendensiýalaryň birine öwrüldi.Dünýädäki iň uly gurluşyk materiallary kompaniýalary dünýäniň gurluşyk pudaklaryna täze materiallary we prefabrik modully gurluşyk bloklaryny hödürläp başladylar.Çydamly beton, ýokary öndürijilikli beton, mineral garyndylar, kondensirlenen kremniniň ýangyjy, ýokary göwrümli çybyn betony ýaly tehnologiki taýdan ösen gurluşyk materiallarynyň käbiri barha meşhur bolýar.Bu täze materiallaryň önümleriň öndürijiligini we tygşytlylygyny has-da ýokarlandyrmagyna, şeýlelik bilen ýakyn wagtda gurluşyk materiallary pudagynyň ösmegine kömek etmegine garaşylýar.

Gurluşyk materiallary, jaý gurmak üçin materiallar ýaly gurluşyk maksatly ulanylýan islendik materialdyr.Gurluşykda ulanylýan gurluşyk materiallarynyň iň köp ýaýran görnüşi agaç, sement, agregatlar, metallar, kerpiçler, beton, palçykdyr.Bulary saýlamak, taslamalary gurmak üçin çykdajylarynyň netijeliligine esaslanýar.Bina gurmak üçin palçyk, gum, agaç we gaýalar ýaly tebigy ýagdaýda ýüze çykýan köp maddalar, hatda şahalar we ýapraklar hem ulanyldy.Tebigatda ýüze çykýan materiallardan başga-da, köp sanly adam önümleri ulanylýar, käbirleri az we sintetiki.Gurluşyk materiallaryny öndürmek köp ýurtda döredilen pudak bolup, bu materiallaryň ulanylmagy adatça agaç ussaçylygy, sanitar-tehniki enjamlar, üçek we izolýasiýa işleri ýaly ýörite hünärlere bölünýär.Bu salgylanma ýaşaýyş jaýlary we jaýlary öz içine alýar.

Metal gök binalar ýaly has uly binalar üçin gurluş gurluşy ýa-da daşarky örtük hökmünde ulanylýar.Gurmak üçin ulanylýan metallaryň köp görnüşi bar.Polat demir garyndysy bolup, onuň esasy bölegi demir bolup, demir gurluş gurluşy üçin adaty saýlawdyr.Güýçli, çeýe we gowy arassalanan we / ýa-da bejerilen bolsa uzak wagtlap dowam edýär.

Poslama uzak ömür meselesinde metalyň esasy duşmanydyr.Alýumin erginleriniň we galaýynyň aşaky dykyzlygy we has gowy poslama garşylygy käwagt has uly çykdajylaryny ýeňip geçýär.Bürünç geçmişde has giňden ýaýrapdyr, ýöne häzirki wagtda aýratyn ulanyş ýa-da ýörite önümler bilen çäklenýär.Kwonset külbesi ýaly prefabrik gurluşlarda metal şekilleri ep-esli derejede tapawutlanýar we kosmopolit şäherleriň köpüsinde ulanylýar.Metal öndürmek üçin esasanam gurluşyk pudagy üçin zerur bolan köp mukdarda adam zähmetini talap edýär.

Ulanylýan beýleki metallara titanium, hrom, altyn, kümüş degişlidir.Titan gurluş maksatly ulanylyp bilner, ýöne polatdan has gymmat.Bezeg hökmünde Chrome, altyn we kümüş ulanylýar, sebäbi bu materiallar gymmat we dartyş güýji ýa-da gatylygy ýaly gurluş häsiýetleri ýok.


Iş wagty: Awgust-23-2022