Biz hakda

Biziň kompaniýamyz uly göwrümli polat plastinka öndüriji.Gurluşyk materiallaryny öndürmekde 10 ýyldan gowrak we gündelik önüm 5000 inedördül metre ýetýär.
Kompaniýa esasan dürli galvanizli pol goldaw plitalaryny, demir trubkany goldaýan plitalary, reňkli polatdan ýasalan plitalary, alýumin magniý marganes profilli plitalary, polat plastinka egilmek, urmak, C / Z görnüşli polat, ýagyş suw turbalary we ş.m. öndürýär. ýylyň dowamynda çeşmeler.Kompaniýanyň golaýynda Tiantie, Xinyu we Haigang ýaly iri polat zawodlary bar.Aralyk gysga, çeşmeler köp, eltip bermek çalt we bahasy arzan, bu önümiň bahasyny aç-açan artykmaç edýär, Şol bir wagtyň özünde, WISCO, Tangshan Demir we polat ýaly uzak möhletli hyzmatdaş kärhanasydyr , Şougang, Handan Demir we polat, Maanshan Demir we polat, Baosteel, bosige we ş.m. dürli ulanyjylaryň orta we ýokary derejeli materiallara bolan islegini kanagatlandyryp biler.

hakda

Zawod (1)
Zawod (3)
Zawod (2)

Kompaniýa tarapyndan paýlanan önümleriň hemmesi önümiň hilini üpjün etmek bilen bahada aç-açan artykmaçlyklara eýe bolan ilkinji çeşmelerdir.

Professional öndüriji.Kompaniýa esasan dürli galvanizli pol goldaw plitalaryny, reňkli polatdan ýasalan plitalary, alýumin magniý marganes profilli plitalary, polat plastinka egilmek, urmak, C / Z görnüşli polat, ýagyş suwy, turbalar öndürýär.

Halkara söwdasynda tejribeli.Önümlerimiz, global marketing toruny emele getirýän Aziýa, Eastakyn Gündogar, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Europeewropa, Afrika, Awstraliýa we beýleki sebitlere dürli ýurtlary eksport edýär.Dürli müşderiler üçin OEM-i goşmak bilen, müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda ähli önümler.

Biziň wezipämiz

bölümiň ady

Ajaýyp önümleri öndüriň, müşderilerimiz üçin ajaýyp hyzmat we bäsdeşlik bahalaryny üpjün ediň.

Işimiziň her bir ugrunda paýhasly, bilgeşleýin we oýlanyşykly karar beriň.

Kompensasiýa, ýeňillikler, hünär we howpsuz iş gurşawy we anyk kesgitlenen garaşmalar babatynda işgärlerimize adalatly çemeleşiň.

Netijeliligi ýokarlandyrmak we galyndylary azaltmak üçin üznüksiz kämilleşdiriş usullaryny ulanyň.

Islendik kynçylygy, meýilleşdirilen ýa-da meýilleşdirilmedik, saýlama ýa-da islegsiz çözmäge taýyn boluň - mümkin boldugyça.

Önümçilik amallarymyzda howpsuzlygy, hili we netijeliligi üpjün ediň.

Işiň gymmatyny döretmäge kömek etmek üçin ösüş strategiýalaryny yzarlaň.

Müşderiler üçin girdejini ulaltmak.

Dürli ýurtlardan gelen müşderilere hoş geldiňiz we biziň bilen aragatnaşyk saklaň

Şahadatnama

hakda
hakda
hakda
hakda
hakda
hakda